2024

 1. Fei Yin, Erli Yang, Xue Ge, Qian Sun, Fan Mo, Guoqiu Wu,Yanfei Shen*, Coupling WO3-x dots-encapsulated metal-organic frameworks and template-free branched polymerization for dual signal-amplified electrochemiluminescence biosensing. Chin. Chem. Lett., 2024, 35, 108753. (IF: 9.1) abs
 2. Xue Ge#, Mingming Zhang#, Fei Yin, Qian Sun, Fan Mo, XinZhou Huang, Ying Zheng, Guoqiu Wu, Yuanjian Zhang, Yanfei Shen*, Supramolecular assembly-induced electrochemiluminescence enhancement of gold nanoclusters for hemoglobin detection. J Mater. Chem. B, 2024, 12, 1355. (IF: 7) abs
 3. XinZhou Huang#, Qian Sun#, Jinjin Zhao*, Guoqiu Wu, Yuanjian Zhang, Yanfei Shen*, Recent progress on charge transfer engineering in reticular framework for efficient electrochemiluminescence. Anal. Bioanal. Chem. 2024, DOI:10.1007/s00216-024-05279-9. (IF: 4.3) abs

2023

 1. Qian Sun, Zhenqiang Ning, Erli Yang, Fei Yin, Guoqiu Wu, Yuanjian Zhang, and Yanfei Shen*, Ligand-induced Assembly of Copper Nanoclusters with Enhanced Electrochemical Excitation and Radiative Transition for Electrochemiluminescence. Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e2023120 (IF: 16.6) [abs] Highlight by X-mol 电子转移和辐射跃迁双重增强高效电化学发光
 2. Fei Yin, Qian Sun, Xinzhou Huang, Guoqiu Wu*, Yuanjian Zhang, Yanfei Shen*, Recent progress in signal enhancement of nanomaterials-based electrochemiluminescence systems. Trac Trend Anal.Chem., 2023, 169, 117376 (IF: 13.1) [abs]
 3. Fei Yin, Erli Yang, Xue Ge, Qian Sun, Fan Mo, Guoqiu Wu, and Yanfei Shen*, Coupling WO3-x dots-encapsulated metal-organic framework and template-free branched polymerization for dual signal-amplified electrochemiluminescence biosensing. Chin.Chem.Lett., 2023, doi: 10.1016/j.cclet.2023.108753. (IF: 9.1) [abs]
 4. Xuwen Cao, Caixia Zhu, Qing Hong, Xinghua Chen, Kaiyuan Wang, Yanfei Shen*, Songqin Liu, and Yuanjian Zhang*, Insight into Iron Leaching from an Ascorbate-Oxidase-like Fe-N-C Nanozyme and Oxygen Reduction Selectivity. Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202302463. (IF: 16.6) [abs]
 5. Qing Hong, Hong Yang, Yanfeng Fang, Wang Li, Caixia Zhu, Zhuang Wang, Sicheng Liang, Xuwen Cao, Zhixin Zhou, Yanfei Shen*, Songqin Liu, Yuanjian Zhang*, Adaptable graphitic C6N6-based copper single-atom catalyst for intelligent biosensing. Nature Commun., 2023, 14, 2780. (IF: 16.6) [abs]
 6. Xiaoxiao Peng, Jin Ma, Zhixin Zhou, Hong Yang, Jingjing Chen, Ran Chen, Kaiqing Wu, Guangcheng Xi,Songqin Liu, Yanfei Shen*, and Yuanjian Zhang*,Molecular assembly of carbon nitride-based composite membranes for photocatalytic sterilization and wound healing. Chem. Sci., 2023, 14, 4319. (IF: 9.825) [abs]
 7. Yanfeng Fang, Zhixin Zhou*, Yuhua Hou, Chenchen Wang, Xuwen Cao, Songqin Liu, Yanfei Shen*, and Yuanjian Zhang*,Highly Efficient Wavelength-Resolved Electrochemiluminescence of Carbon Nitride Films for Ultrasensitive Multiplex MicroRNA Detection. Anal.Chem., 2023, 95, 6620. (IF: 7.4) [abs]
 8. Yue Zhang, Deng Pan, Zhenqiang Ning, Fang Huang, Yiting Wei, Mingming Zhang, Yuanjian Zhang, Li-xin Wang*, Yanfei Shen*, Identifying tumor cell-released extracellular vesicles as biomarkers for breast cancer diagnosis by a three-dimensional hydrogel-based electrochemical immunosensor. J. Nanobiotechnology, 2023, 21, 467. (IF: 10.2) [abs]

2022

 1. Erli Yang, Hong Yang, Zhenqiang Ning, Yanfeng Fang, Mengyuan Chen, Yongjun Zheng, Wenhua Xu, Guoqiu Wu, Yuanjian Zhang, and Yanfei Shen*, Construction of Carbon Dots with Wavelength-Tunable Electrochemiluminescence and Enhanced Efficiency. Anal.Chem., 2022, 94, 16510–16518 (IF: 8.008) [abs]
 2. Mengyuan Chen, Zhenqiang Ning, Xue Ge, Erli Yang, Qian Sun, Fei Yin, Mingming Zhang, Yuanjian Zhang, and Yanfei Shen*, Ligands engineering of gold nanoclusters with enhanced photoluminescence for deceptive information encryption and glutathione detection. Biosens. Bioelectron. 2022, 219, 114805.(IF: 12.545) [abs]
 3. Erli Yang, Zhenqiang Ning, Fei Yin, Zhengzou Fang, Mengyuan Chen, Mingming Zhang, Wenhua Xu, Yuanjian Zhang and Yanfei Shen*, Surface plasmon-enhanced electrochemiluminescence of P, N-doped carbon dots for ultrasensitive detection of BRAF gene. Sensor. Actuat. B-Chem., 2022, 369, 132288. (IF: 9.221)abs
 4. Erli Yang, Yuanjian Zhang, and Yanfei Shen*, Quantum dots for electrochemiluminescence bioanalysis - A review. Anal. Chim. Acta, 2022, 1209, 339149.(IF: 6.911) abs
 5. Zhengzou Fang, Erli Yang, Ying Du, Daqing Gao, Guoqiu Wu, Yuanjian Zhang and Yanfei Shen*, Biomimetic smart nanoplatform for dual imaging-guided synergistic cancer therapy. J. Mater. Chem. B. 2022, 10, 966-976. (IF: 7.571)abs
 6. Ying Du, Shujun Wang, Jianfeng Luan, Meilin Zhang, Baoan Chen*, and Yanfei Shen*, GOx-Functionalized Platelet Membranes-Camouflaging Nanoreactors for Enhanced Multimodal Tumor Treatment. Int. J. Nanomed., 2022, 17, 2979. (IF: 7.033) [abs]

2021

 1. Zhenqiang Ning, Erli Yang, Yongjun Zheng, Mengyuan Chen, Guoqiu Wu, Yuanjian Zhang and Yanfei Shen*, A Dual Functional Self-Enhanced Electrochemiluminescent Nanohybrid for Label-Free MicroRNA Detection. Anal. Chem., 2021, 93, 8971-8977.(IF: 6.986)
 2. Zhenqiang Ning, Mengyuan Chen, Guoqiu Wu, Yuanjian Zhang and Yanfei Shen*, Recent advances of functional nucleic acids-based electrochemiluminescent sensing. Biosens. Bioelectron. 2021, 191, 113462.(IF: 10.618)

2020

 1. Deng Pan,# Zhengzou Fang,# Erli Yang,# Zhenqiang Ning, Qing Zhou, Kaiyang Chen, Yongjun Zheng, Yuanjian Zhang, and , Yanfei Shen*, Facile Preparation of WO3-x Dots with Remarkably Low Toxicity and Uncompromised Activity as Coreactants for Clinic Diagnosis by Electrochemiluminescence. Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 16747–16754.[abs] (IF: 12.959) see also in [ChemRxiv, Highlighted by X-MOL---无配体水溶性WO3-x纳米点的绿色制备和绿色电化学发光应用]
 2. Yongjun Zheng, Zhenqiang Ning, Deng Pan, Dan Han, Yuan Xu, Songqin Liu, Yuanjian Zhang, Yanfei Shen*, Electrochemiluminescent detection of hNQO1 and associated drug screening enabled by futile redox cycle reaction. Sens. actuators. B Chem. 2020, 321,1285574
 3. Mengyuan Chen, Zhenqiang Ning, Kaiyang Chen, Yuanjian Zhang*, Yanfei Shen*, Recent Advances of Electrochemiluminescent System in Bioassay, Journal of Analysis and Testing2020, 4, 57–75.[abs](see also in 专刊论文推荐:电化学发光体系在生物分析中的最新进展
 4. Zhenqiang Ning, Yongjun Zheng, Deng Pan,Yuanjian Zhang and Yanfei Shen*, Coupling aptazyme and catalytic hairpin assembly for cascaded dual signal amplified electrochemiluminescence biosensing. Biosens. Bioelectron., 2020, 150, 111945. abs (IF: 10.257)
 5. Qing Zhou, Guanghui Li, Kaiyang Chen, Hong Yang, Mengran Yang, Yuye Zhang, Yakun Wan*, Yanfei Shen*, and Yuanjian Zhang*, Simultaneous Unlocking Optoelectronic and Interfacial Properties of C60 for Ultrasensitive Immunosensing by Coupling to Metal−Organic Framework, Anal.Chem., 2020, 92, 983-990. abs (IF: 6.785)
 6. Khishigjargal Ganbat, Deng Pan, Kaiyang Chen, Zhenqiang Ning, Le Xing, Yuanjian Zhang, Yanfei Shen*, One-pot electrografting preparation of bifunctionalized carbon nanotubes for sensitive electrochemical immunosensing, J.Electroanal.Chem. 2020, 863, 113906.Abs (IF: 3.807)
 7. Kaiyang Chen#, Jiyang Xue#,Qing Zhou, Yue Zhang, Mingming Zhang, Yuanjian Zhang, Hai Zhang* and Yanfei Shen*, Coupling Metal-Organic Framework Nanosphere and Nanobody for Boosted Photoelectrochemical Immunoassay of Human Epididymis Protein 4, Anal. Chim. Acta, 2020, 1107, 145. abs (IF: 5.977)

2019

 1. Deng Pan, Kaiyang Chen, Qing Zhou, Jinjin Zhao, Huaijia Xue, Yuanjian Zhang and Yanfei Shen*, Engineering of CdTe/SiO2 nanocomposites: Enhanced signal amplification and biocompatibility for electrochemiluminescent immunoassay of alphafetoprotein. Biosens.Bioelectron. 2019, 131, 178-184. abs (IF: 10.257)
 2. Huaijia Xue, Jinjin Zhao, Qing Zhou, Deng Pan, Yue Zhang, Yuanjian Zhang and Yanfei Shen*, Boosting the Sensitivity of a Photoelectrochemical Immunoassay by Using SiO2@polydopamine Core−Shell Nanoparticles as a Highly Efficient Quencher. ACS Appl.Nano Mater. 2019, 2, 1579-1588. abs
 3. Huaijia Xue, Kaiyang Chen, Qing Zhou, Deng Pan, Yuanjian Zhang and Yanfei Shen, Antimony selenide/graphene oxide composite for sensitive photoelectrochemical detection of DNA methyltransferase activity, J. Mater. Chem. B. 2019, 7*, 6789-6795. abs (IF: 5.344)
 4. Yongjun Zheng, Deng Pan, Yue Zhang, Yuanjian Zhang, Yanfei Shen*, Hemicyanine-based near-infrared fluorescent probe for the ultrasensitive detection of hNQO1 activity and discrimination of human cancer cells. Anal. Chim. Acta, 2019, 1090, 125-132. abs (IF: 5.977)

2018

 1. Qing Zhou, Huaijia Xue, Yuye Zhang, Yanqin Lv, Hongguang Li, Songqin Liu, Yanfei Shen*, and Yuanjian Zhang*, Metal-Free All-Carbon Nanohybrid for Ultrasensitive Photoelectrochemical Immunosensing of alpha-Fetoprotein. ACS Sens. 2018, 3, 1385-1391. abs(IF:7.333)
 2. Huizhen Hu, Deng Pan, Huaijia Xue, Mingming Zhang, Yuanjian Zhang and Yanfei Shen*, A photoelectrochemical immunoassay for tumor necrosis factor-α using a GO-PTCNH2 nanohybrid as a probe. J.Electroanal.Chem. 2018, 824, 195-200. abs (IF:3.807)
 3. Deng Pan, Guanghui Li,Huizhen Hu, Huaijia Xue, Mingming Zhang, Min Zhu, Xue Gong, Yuanjian Zhang, Yakun Wan* and Yanfei Shen*, Direct Immunoassay for Facile and Sensitive Detection of Small Molecule Aflatoxin B1 based on Nanobody. Chem. Eur. J 2018, 24, 9869-9876. abs (IF:4.857)
 4. Mingming Zhang, Guanghui Li, Qing Zhou, Deng Pan, Min Zhu, Runyu Xiao, Yuanjian Zhang, Guoqiu Wu,* Yakun Wan* and Yanfei Shen*, Boosted Electrochemical Immunosensing of Genetically Modified Crop Markers Using Nanobody and Mesoporous Carbon. ACS Sens. 2018, 3, 684. abs (IF:7.333)
 5. Jinjin Zhao, Ning Pan, Fang Huang, Mohanad Aldarouish, Zhifa Wen, Rong Gao, Yuye Zhang, Hong-Ming Hu, Yanfei Shen*, and Li-xin Wang*, Vx3-Functionalized Alumina Nanoparticles Assisted Enrichment of Ubiquitinated Proteins from Cancer Cells for Enhanced Cancer Immunotherapy. Bioconjugate Chem. 2018, 29, 786. abs (IF:4.031)
 6. Yue Zhang, Deng Pan, Qing Zhou, Jinjin Zhao, Ning Pan, Yuanjian Zhang, Li-xin Wang* and Yanfei Shen*,An enzyme cascade-based electrochemical immunoassay using a polydopamine–carbon nanotube nanocomposite for signal amplification. J.Mater.Chem.B 2018, 6, 8180.(IF:5.344)

2017

 1. Yanfei Shen*, Cheng Zhang, Chunguang Yan, Huiqin Chen and Yuanjian Zhang, Fabrication of porous graphitic carbon nitride-titanium dioxide heterojunctions with enhanced photo-energy conversion activity. Chin.Chem.Lett. 2017, 28, 1312.abs (IF:4.632)

2016

 1. Qing Zhou,Guanghui Li, Yuanjian Zhang, Min Zhu, Yakun Wan* and Yanfei Shen*, A Highly Selective and Sensitive Electrochemical Immunoassay of Cry1C UsingNanobody and pi-pi Stacked Graphene Oxide/Thionine Assembly. Anal.Chem. 2016, 88, 9830−9836. abs (1区,Nature Index收录)
 2. Jusheng Lu, Yanfei Shen* and Songqin Liu*,Enhanced light-driven catalytic performance of cytochrome P450 confined in macroporous silica. Chem.Commun.2016, 52, 7703.(IF:6.567)abs (1区,Nature Index收录)
 3. Guanghui Li,Min Zhu,Lu Ma,Junrong Yan,Xiaoling Lu, Yanfei Shen* and Yakun Wan*, Generation of Small Single Domain Nanobody Binders for Sensitive Detection of Testosterone by Electrochemical Impedance Spectroscopy. ACS Appl.Mater.Interfaces 2016, 8, 13830-13839.abs(1区)

2015

 1. Min Zhu, Min Li, Guanghui Li, Zikai Zhou, Hong Liu, Hongtao Lei, Yanfei Shen*, Yakun Wan*, Nanobody-based immunoassay for Bacillus thurineiensis Cry1Ab toxin by detecting the enzymatic formation of polyaniline. Microchim. Acta 2015, 182, 2451–2459. (IF:4.831)abs
 2. Yanfei Shen*, Akinori Saeki , ShuSeki , Jeong-O Lee , Junko Aimi , and Takashi Nakanishi*,Exfoliation of Graphene and Assembly Formation with Alkylated-C60: A Nanocarbon Hybrid towards Photo-Energy Conversion Electrode Devices, Adv.Optical Mater. 2015, 3, 925–930.(IF: 5.188)abs

Before

 1. Yanfei Shen and Takashi Nakanishi* Fullerene assemblies towardphoto-energy conversions. Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 7199.abs
 2. Yanfei Shen,* Juan Sebastian Reparaz, Markus Raphael Wagner, Axel Hoffmann, Christian Thomsen, Jeong-O Lee, Sebastian Heeg, Benjamin Hatting, Stephanie Reich, Akinori Saeki, Shu Seki, Kaname Yoshida, Sukumaran Santhosh Babu, Helmuth Möhwald and Takashi Nakanishi* Assembly of carbon nanotubes and alkylated fullerenes: nanocarbon hybrid towards photovoltaic applications. Chem. Sci., 2011, 2, 2243-2250.abs
 3. Yanfei Shen, Andre G. Skirtach, Tomohiro Seki, Shiki Yagai, Hongguang Li, Helmuth Möhwald and Takashi Nakanishi* Assembly of Fullerene-Carbon Nanotubes: Temperature Indicator for Photothermal Conversion. J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 8566-8568.abs
 4. Markus Antonietti, Yanfei Shen, Takashi Nakanishi, Michael Manuelian, Robert Campbell, Liang Gwee, Yossef A. Elabd, Nikhil Tambe, Rene Crombez, and John Texter* Single-Wall Carbon Nanotube Latexes. ACS Appl.Mater.Interfaces, 2010, 2, 649-653. abs
 5. Takashi Nakanishi*, Yanfei Shen, Jiaobing Wang, Hongguang Li, Paulo Fernandes, Kaname Yoshida, Shiki Yagai, Masayuki Takeuchi, Katsuhiko Ariga, Dirk G. Kurth, Helmuth Moehwald. Superstructures and Superhydrophobic Property in Hierarchical Organized Architectures of Fullerenes Bearing Long Alkyl Tails J.Mater.Chem., 2010, 20, 1253 - 1260 (Dedicated Issue to Emerging Investigators in Materials Chemistry, Back Cover Picture) abs
 6. Jiaobing Wang, Yanfei Shen, Stefanie Kessel, Paulo Fernandes, Kaname Yoshida, Shiki Yagai, Dirk G. Kurth, Helmuth Moehwald and Takashi Nakanishi* Self-Assembly Made Durable: Water-Repellent Materials Formed by Cros-Linking Fullerene Derivatives, Angew.Chem.Int.Ed. 2009, 48, 2166-2170.abs
 7. Yanfei Shen, Jiaobing Wang, Uwe Kuhlmann, Peter Hildebrandt, Katsuhiko Ariga, Helmuth Möhwald, Dirk G. Kurth and Takashi Nakanishi* Supramolecular Templates for Nanoflake-Metal Surfaces, Chem.Eur.J, 2009, 15, 2763-2767.abs

 8. Yanfei Shen, Yuanjian Zhang, Dongxue Han, Zhijuan Wang, Li Niu* and Ari Ivaska
  Preparation of Colorless Ionic Liquids “on Water” for Spectroscopy, Talanta 2009, 78, 805-808. abs
 9. Yanfei Shen, Yuanjian Zhang, Daniel Kuehner, Guifu Yang, Fuyu Yuan and Li Niu* Ion-Responsive Behavior of Ionic-Liquid Surfactant Aggregates with Application to Controlled Release and Emulsification, ChemPhysChem, 2008, 9, 2198 – 2202. abs
 10. Takashi Nakanishi,* Yanfei Shen, Jiaobing Wang, Shiki Yagai, Masahiro Funahashi, Takashi Kato, Paulo Fernandes, Helmuth Möhwald, and Dirk G. Kurth. Electron Transport and Electrochemistry of Mesomorphic Fullerenes with Long-Range Ordered Lamellae, J. Am. Chem. Soc., 130 (29), 9236–9237, 2008. abs
 11. Yuanjian Zhang, Yanfei Shen, Daniel Kuehner, Shuixing Wu, Zhongmin Su, Shen Ye and Li Niu* Directing Single-Walled Carbon Nanotubes to Self-Assemble at Water/Oil Interface and Facilitate Electron Transfer, Chem. Commun. 2008, 4273-4275 . abs
 12. Yuanjian Zhang, Yanfei Shen, Dongxue Han, Zhijuan Wang, Jixia Song, Fei Li, Li Niu* Carbon nanotubes and glucose oxidase bionanocomposite bridged by ionic liquid-like unit: Preparation and electrochemical properties. Biosensors and Bioelectronics 2007, 23(3) pp 438-443. [Abstract]
 13. Yanfei Shen, Yuanjian Zhang, Xuepeng Qiu, Haiquan Guo, Li Niu* and Ari Ivaska Polyelectrolyte-functionalized ionic liquid for electrochemistry in supporting electrolyte-free aqueous solutions and application in amperometric flow injection analysis. Green Chem. 2007, 9, 746-753. [Abstract]
 14. Yanfei Shen, Yuanjian Zhang, Qixian Zhang, Li Niu*, Tianyan You, and Ari Ivaska Immobilization of ionic liquid with polyelectrolyte as carrier. Chem.Commun. 2005, 4193-4195. [Abstract]
 15. Jinghong Li*, Yanfei Shen, Yuanjian Zhang and Yang Liu “Room-temperature ionic liquids as medium to enhance the electrochemical stability of self-assembled monolayers of alkanethiol on gold electrode.” Chem. Commun. 2005, 360-362. [Abstract]
 16. Yanfei Shen, Tian Wu, Yuanjian Zhang and Jinghong Li* “Comparison of two-typed (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane-based networks on Au substrates” Talanta 2005, 65, 481-488. [Abstract]
 17. Yanfei Shen, Shaoyun Gong, Weihong Zhou, Jinghong Li* “Self-assembled monolayers of 1-(2-CyanoethyI) pyrrole on gold electrode” Colloids and Surfaces A 2005, 257-258, 149-154. [Abstract]
 18. Yuanjian Zhang, Yanfei Shen, Junhua Yuan, Dongxue Han, Zhijuan Wang, Qixian Zhang and Li Niu* “Design and Synthesis of Multifunctional Materials Based on Ionic Liquid Backbone” Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 5867-5870. [Abstract]
 19. Yuanjian Zhang, Yanfei Shen, Dongxue Han, Zhijuan Wang, Jixia Song and Li Niu* "Reinforcement of Silica with Single-Walled Carbon Nanotubes through Covalent Functionalization" J. Mater. Chem. 2006, 16, 4592-4597. [Abstract]
 20. Yuanjian Zhang, Yanfei Shen, Jinghong Li, Li Niu*, Shaojun Dong, and Ari Ivaska “Electrochemical functionalization of single-walled carbon nanotubes in large quantities at a room-temperature ionic liquid supported three-dimensional network electrode” Langmuir 2005, 21, 4797-4800. [Abstract]
 21. Yuanjian Zhang, Jun Li, Yanfei Shen, Meijia Wang, Jinghong Li*, “Poly-L-lysine functionalization of single-walled carbon nanotubes”. Journal of Physical Chemistry B 2004, 108, 15343-15346. [Abstract]